Posts Tagged With: Saiyiduna Mamduh Alaihis salaam

Loqab Mubarak of Mamduh ʹHaʹdrwat Murshid Quibla ‘Alaihis Salaam.

Khwaleefatullah, Khwaleefatu Rwasoolillah, Sultwaanul Awleeya, Makhzanul Ma’rifa, Khwazeenatur Rwaʹhmah, Muʹeenul Millah,  Lisaanul Ummah,  Taajul Mufassireen, Rwaisul Muʹhaddiʹseen, Fakhrul Fuqahaa, ′Haakimul ′Hadee′s, ′Hujjatul Islaam, Saiyidul Mujtahideen, Mu’hyus Sunnah, Maa′hiul Bid’ah, Swaa′hibul Ilhaam, Rwasoole Numaa, Saiyidul Awliya, Sultwaanul ′Aarifeen, Imaamus-swiddeeqeen, Swaa′hibul Sultwaanin-nasweer, Mustajaabud-d′′awaat, Qutwubul ′Aalam, Al-gwausul A′azwam, Qaiyoomuz-zamaan, Jabbaareeyul Auwal, Alqaweeyul Auwal, Imaamul A-immah, Imamush-sharee′ah, Wat-twareeqah, ′Habeebullah, Jaami′ul Alqaab, Awlaadur Rwasool, Saiyiudunaa.

Imaam ′Ha′drwat Mujaddidul A′azwam ′Alaihis Salaam.

Al′hasanee, Wal-′husainee, Wal-qurwaishee, Wal-′hanafee, Wal-qaadree, Walchistee, Wan-naqshabandee, Wal-mujaddidee, Wal-Muhammadee.

Categories: Islam | Tags: , | Leave a comment

%d bloggers like this: