Loqab Mubarak of Mamduh ʹHaʹdrwat Murshid Quibla ‘Alaihis Salaam.

Khwaleefatullah, Khwaleefatu Rwasoolillah, Sultwaanul Awleeya, Makhzanul Ma’rifa, Khwazeenatur Rwaʹhmah, Muʹeenul Millah,  Lisaanul Ummah,  Taajul Mufassireen, Rwaisul Muʹhaddiʹseen, Fakhrul Fuqahaa, ′Haakimul ′Hadee′s, ′Hujjatul Islaam, Saiyidul Mujtahideen, Mu’hyus Sunnah, Maa′hiul Bid’ah, Swaa′hibul Ilhaam, Rwasoole Numaa, Saiyidul Awliya, Sultwaanul ′Aarifeen, Imaamus-swiddeeqeen, Swaa′hibul Sultwaanin-nasweer, Mustajaabud-d′′awaat, Qutwubul ′Aalam, Al-gwausul A′azwam, Qaiyoomuz-zamaan, Jabbaareeyul Auwal, Alqaweeyul Auwal, Imaamul A-immah, Imamush-sharee′ah, Wat-twareeqah, ′Habeebullah, Jaami′ul Alqaab, Awlaadur Rwasool, Saiyiudunaa.

Imaam ′Ha′drwat Mujaddidul A′azwam ′Alaihis Salaam.

Al′hasanee, Wal-′husainee, Wal-qurwaishee, Wal-′hanafee, Wal-qaadree, Walchistee, Wan-naqshabandee, Wal-mujaddidee, Wal-Muhammadee.

Advertisements
Categories: Islam | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: